W bieżącym roku już po raz dziesiąty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ustanowieniu tego święta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 kwietnia 2011 r. przeświecała idea popularyzacji instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe.

        Od sierpnia 2020 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu przy współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie, realizowany jest „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Pilotaż programu finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Głównym celem realizowanego Projektu jest zmniejszenie powrotności osób skazanych do przestępstwa oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, zaś mediacje, stanowią narzędzie wspierające skuteczną readaptację skazanych, mają wspierać rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także przyczyniać się do stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów między stronami konfliktu, w tym do wypracowania przez strony własnego, wspólnie zaakceptowanego, zgodnego z prawem porozumienia.

Cele mediacji

Mediacja prowadzona w ramach Projektu w szczególności ma na celu:

  • stworzenie warunków do bezpośrednich rozmów między stronami konfliktu, dając im możliwość wpływu na rozwiązanie sporów (kryzysów) wynikłych z przestępstwa oraz umożliwiając im odbudowanie lub poprawę relacji zachwianych w wyniku przestępstwa;

  • umożliwienie osobie skazanej przejęcia odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcia przez skazanego związanych z tym działań, w szczególności takich jak: przeproszenie pokrzywdzonego, wyrażenie skruchy, naprawienie szkody wyrządzonej czynem zabronionym, kompensacja szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, zadośćuczynienie moralne i/lub materialne, itp.;

  • umożliwienie pokrzywdzonemu wyrażenia swoich uczuć, poczucia krzywdy i straty, a także wyrażenia oczekiwań i potrzeb;

  • umożliwienie stronom trwałego zakończeniu konfliktu lub jego załagodzenia, naprawienia relacji i/lub szkód wyrządzonych przestępstwem;

  • wypracowanie przez strony konfliktu - własnego, wspólnie zaakceptowanego, zgodnego z prawem porozumienia (ugody).

Ugoda zawarta w drodze mediacji może być zatwierdzona przez sąd właściwy w sprawie, lub uwzględniona przez sąd właściwy do rozstrzygnięcia, o czym mediator poucza strony. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu właściwego w sprawie z wnioskiem o jej zatwierdzenie lub uwzględnienie przy wydaniu rozstrzygnięcia, o czym mediator informuje strony.

Studia podyplomowe z zakresu mediacji

Zakład Karny w Białej Podlaskiej stale podejmuje kroki mające na celu podniesienia kwalifikacji zawodowych przez posiadaną kadrę penitencjarną wramach doskonalenia zewnętrznego, czego efektem jest ukończenie przez czterech funkcjonariuszy bialskiej jednostki penitencjarnej dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku: Mediacja szkolna i sądowa, w okresie od marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Lublinie.

Ponadto trzech funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej rozpoczęło w bieżącym roku studia podyplomowe w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

 

 

tekst: chor. Paweł Makaruk

zdjęcie: Ministerstwo Sprawiedliwości www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

1.jpg  2.jpg

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej