Od sierpnia 2020 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu przy współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie, realizowany jest „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Pilotaż programu finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Głównym celem realizowanego Projektu jest zmniejszenie powrotności osób skazanych do przestępstwa oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, zaś mediacje, stanowią narzędzie wspierające skuteczną readaptację skazanych, mają wspierać rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także przyczyniać się do stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów między stronami konfliktu, w tym do wypracowania przez strony własnego, wspólnie zaakceptowanego, zgodnego z prawem porozumienia.

Cele mediacji

Mediacja prowadzona w ramach Projektu w szczególności ma na celu:

  • stworzenie warunków do bezpośrednich rozmów między stronami konfliktu, dając im możliwość wpływu na rozwiązanie sporów (kryzysów) wynikłych z przestępstwa oraz umożliwiając im odbudowanie lub poprawę relacji zachwianych w wyniku przestępstwa;
  • umożliwienie osobie skazanej przejęcia odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcia przez skazanego związanych z tym działań, w szczególności takich jak: przeproszenie pokrzywdzonego, wyrażenie skruchy, naprawienie szkody wyrządzonej czynem zabronionym, kompensacja szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, zadośćuczynienie moralne i/lub materialne, itp.;
  • umożliwienie pokrzywdzonemu wyrażenia swoich uczuć, poczucia krzywdy i straty, a także wyrażenia oczekiwań i potrzeb;
  • umożliwienie stronom trwałego zakończeniu konfliktu lub jego załagodzenia, naprawienia relacji i/lub szkód wyrządzonych przestępstwem;
  • wypracowanie przez strony konfliktu - własnego, wspólnie zaakceptowanego, zgodnego z prawem porozumienia (ugody).

Ugoda zawarta w drodze mediacji może być zatwierdzona przez sąd właściwy w sprawie, lub uwzględniona przez sąd właściwy do rozstrzygnięcia, o czym mediator poucza strony. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu właściwego w sprawie z wnioskiem o jej zatwierdzenie lub uwzględnienie przy wydaniu rozstrzygnięcia, o czym mediator informuje strony, w szczególności informując o treści art. 162 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, tj. o obligatoryjnym charakterze uwzględnienia przez sąd penitencjarny ugody zawartej w wyniku mediacji w rozstrzygnięciu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, co nie jest równoznaczne z automatycznym wydaniem pozytywnego postanowienia w tym przedmiocie przez sąd penitencjarny. Ponadto, mediator informuje strony o treści art. 22, art. 19 § 1 i § 3 oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Bialski sukces

W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, pierwszej pośród jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie, objętymi działaniami projektowymi, w dniu 14 grudnia 2020 roku dyżury mediatora uwieńczone zostały podpisaniem ugody, która jest pierwszym takim porozumieniem zawartym po wydaniu wyroku. Ugoda na prośbę skazanego została dołączona do akt osobowych.

 

opracowanie: szer. Marzena Gdela

1.jpg                         2.jpg

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej