Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, na okres 17 dni, ogranicza się:

1. udzielanie widzeń osadzonym z zastrzeżeniem §2;

§ 2. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) W widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem.

2) Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

3) Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty).

4) Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

5) Widzenia udzielane są wyłącznie najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego.

6) Widzenia realizowane są przy oddzielnym stoliku przedzielonym przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

7) W trakcie widzeń kantyna jest zamknięta, ponadto wyłączone są z użytkowania są kąciki zabaw dla dzieci.

8) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa. Ponadto przy wejściu do jednostki oraz przed rozpoczęciem widzenia zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Po zakończeniu widzenia wychodząc z sali widzeń dezynfekuje ręce.

9) Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do poddania się czynnościom kontrolnym (pomiar temperatury i wypełnienie ankiety wywiadu) oraz pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych.

10) Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu pandemii na terenie Polski.

§ 3. Jednocześnie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, uprawnienia osadzonych, o których mowa w art 113 a § 3 kodeks karny wykonawczy w zakresie czynności formalno-technicznych poprzedzające zamówienie paczki osadzonych realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

§4. Ograniczenia, o których mowa w § 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

§ 5. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej