Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

Od dnia 19 lipca 2021r. przywraca się realizację widzeń określonych w art. 105a kkw. W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 08 sierpnia 2021 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, na okres 21 dni,

§ 1. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2) Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

3) Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

4) Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

5) W trakcie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki, pozostają wyłączone z użytkowania kąciki zabaw dla dzieci.

6) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki. Ponadto przy wejściu do jednostki oraz przed rozpoczęciem widzenia i po jego zakończeniu osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

7) Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do poddania się czynnościom kontrolnym (pomiar temperatury i wypełnienie ankiety wywiadu) oraz pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych.

8) Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu pandemii na terenie Polski.

§2. Ograniczenia, o których mowa w § 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

§ 3. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Porządek udzielania widzeń:

  • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 833447502, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
  • Widzenia udzielane są w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00-16:00.
  • Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem, aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej