W związku z wprowadzeniem z dniem 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego – na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) koniecznym i prawnie wymaganym jest ograniczenie od dnia 2 września 2021 r. widzeń w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Zabłociu.

Jednym z ograniczeń wolności i praw wynikającym wprost z wprowadzenia stanu wyjątkowego jest bowiem zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę, wynikający z treści § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1613).

W odniesieniu do funkcjonowania jednostki penitencjarnej ograniczenie to oznacza w praktyce obowiązek wprowadzenia zakazu organizacji widzeń z udziałem osób, które nie zamieszkują na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy i na którym znajduje się oddział zewnętrzny.

Wyjątek od powyższej zasady unormowano w § 2 ust. 1 pkt 16 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którego treścią ograniczenia nie będą dotyczyć osób odwiedzających, które wykażą, że zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą pozbawioną wolności i uzyskają zgodę właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

W takich przypadkach należy się kontaktować z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. Po uzyskaniu zgody właściwego komendanta placówki Straży Granicznej administracja zakładu karnego udzieli widzenia z osobą pozbawioną wolności.

Powyższe regulacje nie dotyczą natomiast osób odwiedzających, które na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym został on wprowadzony i na którym znajduje się jednostka penitencjarna (§ 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów). Osoby takie mogą realizować widzenia na zasadach dotychczasowych.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej