Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej na okres 21 dni, ogranicza się:

1) udzielanie osadzonym widzeń z zastrzeżeniem § 2;

§ 2. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) Łączna liczba osób odwiedzających nie może przekraczać trzech (tj. maksymalnie jedna osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko)

2) Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art.90 pkt 5, art. 91 pkt 8 i art.92 pkt 10 kkw.

3) Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4) Widzenia nie podlegaja łączeniu.

5) Podczas widzenia kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.

6) W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artytkułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

7) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczeciem widzenia.

8) Przed rozpoczeciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających
i osadzonych.

9) Po zakończeniu widzenia stoliki poddaje się dezynfekcji.

10) Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenia odbywa się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej.

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu Karnego może zezwolić na udzielenie widzeń w inny sposób.

 

Porządek udzielania widzeń:

  • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 833447502, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
  • Widzenia udzielane są w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00-16:00.
  • Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem, aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej