Realizacja kursów zawodowych dla osadzonych w ramach POWER 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Realizacja projektu pn.” Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zakład Karny w Barczewie

Rok 2020 był kolejnym, w którym Zakład Karny w Barczewie realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PROJEKT pn.” Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności

Zakład Karny w Barczewie w  roku 2020 zorganizował siedem kursów przyuczających do zawodów dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach oraz w Zakładzie Karnym w Barczewie w ramach projektu

pn.” Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

77 skazanych uzyskało wiedzę teoretyczną i zdobyło praktyczne umiejętności w obszarze związanym z budowlanką, gastronomią, fryzjerstwem, elektryką, opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz aktywizacją zawodową. 11 skazanych ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs Opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wraz z elementami aktywizacji zawodowej i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, 11 skazanych ukończyło  z wynikiem pozytywnym kurs Kucharza małej gastronomii wraz z elementami aktywizacji zawodowej i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, 23 skazanych ukończyło    z wynikiem pozytywnym kurs Konserwatora powierzchni płaskich wraz z elementami aktywizacji zawodowej i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy,12 osadzonych ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs Technologa robót wykończeniowych w specjalności malarz-posadzkarz wraz z elementami aktywizacji zawodowej i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy,20 osadzonych ukończyło kurs Technologa robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz  wraz z elementami aktywizacji zawodowej i szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy.

Wszyscy absolwenci otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz certyfikaty potwierdzające udział w kursach. Uczestnicy kursów w sposób bardzo pozytywny wypowiedzieli się na temat udzielonego wsparcia, kursy ocenili na dobrym poziomie, co skutkuje rozpropagowaniem wśród pozostałych skazanych informacji o korzyściach wynikających z uzyskanych kwalifikacji zawodowych i samego udziału w kursach i udziału w Projekcie POWER. Każdy z uczestników został poinformowany o fakcie realizowania projektu przez Centralny Zarząd Służby Więziennej współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Skazani mieli również wiedzę o powyższym fakcie, w związku z oznaczeniem pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zajęć teoretycznych, dokumentacji szkoleniowej odpowiednimi logotypami POWER  2014-2020r.

Tekst: por. Anna Gawin-Gałązowska
Zdjęcia: archiwum

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej