Już po raz szósty Muzeum Regionalne w Bobolicach prezentuje prace plastyczne autorów zza krat. Tym razem wystawa ma zasięg ogólnopolski.

- Niezmiennym celem wystawy jest zaprezentowanie społeczeństwu twórczości plastycznej więźniów i ukazanie jej związków z kulturą powszechną - tłumaczył podczas podczas wernisażu Bronisław Malinowski, kierownik muzeum. - Twórczość więzienna jest bowiem specyficznym nurtem kultury powszechnej, uprawiana w specyficznych warunkach odosobnienia, z dala od zachodzących w społeczeństwie procesów społeczno-gospodarczych i w zamkniętym środowisku społecznym. Rola wystaw „Sztuka Więzienna” jest ważna również z tego względu, że ukazuje wrażliwość twórców na piękno, a więc lepszą stronę ich umysłowości  i wskazuje im kierunek postępowania po wyjściu na wolność.
Do udziału w tegorocznej wystawie zgłosiło się 17 zakładów penitencjarnych z 6 okręgów Służby Więziennej: bydgoskiego, gdańskiego, katowickiego, koszalińskiego, łódzkiego i opolskiego. Ogółem wpłynęły 92 prace, od 45 autorów, w tym 2 kobiet. Tradycyjnie dominują obrazy i rysunki, łatwiejsze do wykonania w warunkach więziennych. Ale są również rzeźby, a nawet konstrukcje architektoniczne. Wszystkie prace zostały ocenione przez niezależną od muzeum komisję.  Pod uwagę brane były walory artystyczne, pracochłonność,  precyzja wykonania oraz pomysłowość.  Twórcom najlepszych prac przyznano nagrody (od 200 do 300 zł.) i wyróżnienia pieniężne (po 150 zł). Z kolei dla kierowników jednostek, z których nadesłano prace  oraz funkcjonariuszy współpracujących,  przygotowano dyplomy honorowe.     
Przemawiający w imieniu Dyrektora Okręgowego SW w Koszalinie mjr Bogumił Wacław podkreślał, że wykonywanie kary pozbawienia wolności nie ma jedynie na celu izolowanie osadzonych od społeczeństwa, ale również kształtowanie u nich społecznie pożądanych postaw, poprzez: pracę, naukę, podtrzymywanie kontaktów z rodzinną, oddziaływania terapeutyczne, czy zajęcia kulturalno-oświatowe. - Jednym z obszarów, skutecznie inspirujących osadzonych do zmiany swoich zachowań i odkrywania posiadanych talentów jest obcowanie ze sztuką, szczególnie tą kreowaną własnoręcznie - tłumaczył. - Odgrywa ona ważny element resocjalizacyjny, wpisujący się w szeroko pojęte kształcenie i kształtowanie osadzonych, eliminujący ich bezczynności i nadmiar wolnego czasu. Każda twórczość, choćby najbardziej nieporadna wymaga chęci oraz angażowania własnej wyobraźni. Nadawanie kształtu własnym pomysłom to inspirowanie nie tylko siebie, ale również innych do pozytywnego działania i odczuwania. To także czas refleksji, samorozwoju i próby zrozumienia świata.                                           
    Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15, w sali lustrzanej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Czynna będzie do 30 października 2019r.

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej