DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM (pracownik cywilny – 1 etat)

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

2) Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 848 z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI  ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE -> ZAKŁAD KARNY W STAREM BORNEM -> PRACA

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej