Praca dla skazanych

Zakład Karny w Sieradzu podejmie współpracę z zakładem produkcyjnym w zakresie dzierżawy hali produkcyjnej i zatrudnienia skazanych.

Zakład Karny w Sieradzu jest jednostką sektora finansów publicznych. Statutowym celem działalności jednostki jest wykonywanie funkcji resocjalizacyjnej osadzonych poprzez zatrudnienie ich m. in. przy wykonywanej produkcji. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację Programu '' Praca dla więźniów ''. Z naszej strony oferujemy dostosowanie pomieszczeń do potrzeb kontrahenta związanych z jego produkcją. Zadania wykonywane w naszej jednostce przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym podlegają kontroli sprawowanej przez funkcjonariuszy lub pracowników wolnościowych.

Koszt zatrudnienia osadzonego jest niewspółmiernie niższy od kosztów zatrudnienia pracownika wolnościowego, co czyni zleconą produkcję bardziej atrakcyjną pod względem kosztowym. Jeżeli w całym ciągu produkcyjnym występują części, których wykonanie nie może odbywać się maszynowo lub odbywa się przy użyciu niewielkich urządzeń, a głównym elementem tej części produkcji jest siła robocza, to zlecenie takich zadań naszej jednostce może okazać się niezwykle korzystne dla zleceniodawcy.
Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów w sprawie podjęcia współpracy z naszą jednostką w zakresie zlecenia nam wykonania pewnych zadań produkcyjnych. Wyrażamy przekonanie, że podjęta współpraca okazałaby się owocna dla każdej ze stron.

Numery telefonów do osób wyznaczonych do kontaktu: 43 827 06 35, 43 827 06 45.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji Programu '' Praca dla więźniów ''.

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

  • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

  • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

  • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

Specyfika hali produkcyjnej w konstrukcji żelbetowej składającej się z hali głównej dwóch naw bocznych oraz podpiwniczenia:

 

Poziom parteru

1. Główna hala produkcyjna – powierzchnia 880m2 możliwość wjazdu do hali wózkiem widłowym, możliwość dojazdu do drzwi rozładunkowych lub rampę rozładunkową samochodem ciężarowym

2. Nawy boczne po obu stronach hali głównej podzielone na pomieszczenia o powierzchni 410m2 każda, wejścia do pomieszczeń naw bocznych z hali głównej.

Poziom -3,5m

Pomieszczenia produkcyjne o łącznej powierzchni 880m2 z możliwością wjazdu do pomieszczeń wózkiem widłowym z poziomu terenu

Posadzki w pomieszczeniach betonowe. Pomieszczenia mogą być przystosowane do każdego rodzaju produkcji. Bezpośrednio przy hali znajdują się pomieszczenia które mogą być przystosowane dla potrzeb zaplecza socjalnego dla pracowników około 160m2. Budynki wyposażone są w instalację wod-kan., przyłącze energetyczne, jedna nawa oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego są ogrzewane z sieci centralnego ogrzewania Zakładu Karnego.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej