W związku z realizacją rządowego programu „Praca dla Więźniów” Zakład Karny w Raciborzu podejmie współpracę z przedsiębiorcami opartą na zatrudnieniu skazanych.

Dla osób skazanych praca jest jednym z czynników wpływających na przebieg procesu resocjalizacji. W związku z powyższym zatrudnienie jest bardzo pożądane zarówno dla skazanych jak i spełnia ważne cele społeczne w readaptacji osób pozbawionych wolności. Pracodawcy poszukują i pozyskują pracowników zmotywowanych, sumiennych, zdyscyplinowanych często wysoko wykwalifikowanych. Skazani są pod stałym dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej. W jednostce cyklicznie realizowane są także kursy w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ dla skazanych, które są bazą do podnoszonych kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zakład Karny w Raciborzu posiada ponadto gotowe hale produkcyjne i pomieszczenia magazynowe.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

pracodawcę obowiązują przepisy kodeksu karnego wykonawczego (m.in. 14 – dniowe zwolnienie od pracy po roku nieprzerwanej pracy). Pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

pracodawca ma możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia skazanych w postaci zwrotu ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 35% kwoty brutto wypłaconych wynagrodzeń,

w przypadku skierowania do pracy nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów
o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, a osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

kontrahent zatrudniający skazanych ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

miejsce zatrudnienia jest pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry zakładu karnego,


 


 

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne pod nr tel. 32 453 96 00

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej