29 września br. w siedzibie Nadleśnictwa Kędzierzyn, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Wojciech Dudziec podpisał nowe umowy dotyczące zatrudnienia skazanych z firmami: Usługi Leśne Marek Wizimirski oraz Zakład Usług Leśnych „Pollas”.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji strzeleckiej “dwójki” oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn Pana Pawła Hajduk, realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” w tym przypadku pozwoli na zatrudnienie odpłatne osadzonych przy pracach leśnych na terenie działania Nadleśnictwa Kędzierzyn.  

Możliwość zatrudnienia osób pozbawionych wolności cieszy się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej firm i instytucji dostrzega potencjał i korzyści płynące z zatrudniania osadzonych. Możliwość korzystania przez potencjalnych pracodawców z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i gwarancja zwrotu 35% ryczałtu z tytułu zwiększenia kosztów zatrudnienia jest istotnym argumentem towarzyszącym wyborowi takiej formy współpracy.

Podjęcie pracy daje więźniom możliwość nabycia właściwych wzorców, kształtuje u nich nawyk pracy, systematyczność, odpowiedzialności, obowiązkowości i sumienności, poza tym podnosi ich poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które mogą się im przydać po opuszczeniu zakładu karnego. Dzięki temu będą mogli znacznie lepiej odnaleźć się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto odpłatna praca umożliwia osadzonym spłatę posiadanych zobowiązań finansowych m.in. alimentacyjnych oraz poprawia ich sytuację materialną.  

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej