W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu w ramach programu resocjalizacyjnego prowadzone są zajęcia przy udziale psa.

W ramach programu resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych mających na celu podnoszenie kompetencji społeczno - zawodowych więźniów oraz w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary, organizowana jest w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu kolejna edycja programu readaptacji społecznej z elementami dogoterapii „Kynoterapia w dwójce”. Zajęcia organizowane z udziałem psów mają bowiem zarówno charakter edukacyjny jak i terapeutyczny. Wspomagają również inne formy prowadzonych oddziaływań na osadzonych.

Dogoterapia: pies na receptę

Terapia z udziałem psa, dogoterapia, kynoterapia – to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP jest w pełni dokumentowana: każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. Najkorzystniejszą formą terapii z udziałem psa są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach.

Udział w programie

Dogoterapia, jako nowatorska forma oddziaływań penitencjarnych w Polsce, po raz pierwszy zastosowana została w Areszcie Śledczym w Hajnówce. Skuteczność oddziaływań, a także korzyści społeczne płynące z tej formy pracy z osadzonymi, zaowocowały włączeniem dogoterapii w struktury Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanego przez polskie więziennictwo.

Oczywiście nie każdy skazany może wziąć udział w programie. Przy kwalifikacji do programu brana jest pod uwagę lista dysfunkcji, która może być rehabilitowana metodami kynoterapii. Więzień zaklasyfikowany do programu musi mieć także przejść pozytywnie rozmowę z wychowawcą, a potem z psychologiem.

Osadzeni biorący udział w programie poprzez zajęcia zdobywają podstawową wiedzę zawartą w ustawie o ochronie zwierząt oraz nabywają umiejętność opiekowania się psami, wydawania komend oraz pielęgnacji. Praca z psami ma na celu nie tylko uwrażliwienie na los zwierząt ale również kształtowanie poczucia odpowiedzialności, cierpliwości, zdolności do kontrolowania własnych stanów emocjonalnych oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Zajęcia z psami stanowią uzupełnienie prowadzonych oddziaływań korekcyjnych, każdy z osadzonych uczestniczył w licznych programach readaptacyjnych, których założeniem było między innymi przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym.

Szansa na zmianę

Każda podjęta inicjatywa prospołecznie kształtująca człowieka przebywającego w izolacji penitencjarnej to nadzieja na lepsze jutro dla więźnia, to możliwość kształtowania planów na nowo i szansa zmiany jego dotychczasowych zachowań, to również powinność funkcjonariuszy Służby Więziennej – formacji, której podstawowe zadania wynikają nie tylko z obowiązujących przepisów kodeksowych, ale przede wszystkim z chęci pomocy drugiemu człowiekowi.

tekst: kpt. Marta Mazurska

zdjęcie: ppor. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej