Choroba alkoholowa dotyka osób w różnym wieku, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej. Bardzo wiele osób nadużywających alkoholu nie zdaje sobie sprawy z trudnej sytuacji, w której się znajdują. Specjaliści określają alkoholizm jako skomplikowaną i podstępną chorobę, mającą różne postaci oraz objawy, bardzo często dalece odbiegające od potocznego rozumienia oraz odbioru przez społeczeństwo ludzi z problemem alkoholowym. Osoby spożywające napoje alkoholowe w sposób ryzykowny lub będące już, w którymś ze stadiów choroby, w zdecydowanej większości, nie są w stanie same sobie pomóc. Tacy ludzie wymagają wsparcia i terapii, którą mogą otrzymać od specjalistów, m.in. w oddziałach terapeutycznych działających w jednostkach penitencjarnych.

Z kart historii

W miesiącu sierpniu Kościół w Polsce wzywa wiernych, by powstrzymali się od spożywania napojów alkoholowych. Tak już jest od 1984 roku, kiedy to Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła SIERPIEŃ - miesiącem trzeźwości Narodu (miesiącem abstynencji). Wybranie sierpnia na miesiąc poświęcony trosce o trzeźwość narodu nie jest przypadkiem. W naszej Ojczyźnie jest to czas wielu ważnych rocznic historycznych i świąt religijnych. W tym roku sierpień nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., nazywanej także Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość. Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia człowieka.

Dziś wolność ojczyzny nie wymaga od nas walki zbrojnej, ale walki duchowej i moralnej, która da nam ludzi wolnych wewnętrznie, ludzi nieuwikłanych z różnego rodzaju nałogi, w tym zwłaszcza w alkoholizm.

Terapia osób uzależnionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych

W Polsce funkcjonuje 48 oddziałów terapii uzależnień, z czego 32 dla uzależnionych od alkoholu, a 16 od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Terapia „alkoholowa” trwa 3 miesiące, „narkotykowa” 6 miesięcy. Terapię prowadzi wysokowyspecjalizowany personel zorganizowany w zespół terapeutyczny. Są to osoby z certyfikatami specjalisty terapii uzależnień lub w trakcie procesu jego zdobywania, psycholodzy, wychowawcy. Praca każdego z tych 48 oddziałów oparta jest na zatwierdzonym przez organ nadrzędny, czyli Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej, programie terapii. Praca na oddziale terapii uzależnień metodycznie nie odbiega od pracy w placówkach wolnościowych. Do form pracy zwykle należą: edukacja w zakresie uzależnień, uczestnictwo w grupach terapeutycznych, grupach samopomocowych, wsparcia, kontakty indywidualne, rozmowy z psychologiem lub wychowawcą do spraw uzależnień, profilaktyka i motywowanie do podjęcia terapii.

Formy oddziaływań terapeutycznych prowadzone wobec skazanych w grudziądzkiej „dwójce”

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu posiada również oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Oddział powstał w 2007 roku. Ponadto od kilku lat grudziądzka jednostka jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Wśród osadzonych Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu ustawicznie prowadzone są działania profilaktyczne, m.in. program profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych pn. „Labirynt Uzależnień”. Podstawowym celem programu jest edukacja w dziedzinie społecznych aspektów nadużywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu, uświadomienie roli narkotyków w powstawaniu problemów w życiu osobistym i rodzinnym oraz w sferze zawodowej, zdrowotnej i prawnej. Tego typu oddziaływania ukierunkowane są na rozwiązanie problemów związanych z brakiem umiejętności używania alkoholu i sięganiem po inne używki. Mają zarazem służyć zapobieganiu ryzykownych zachowań.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju. Dlatego apel!

Podejmijmy abstynencję od alkoholu. Abstynencja niech będzie swego rodzaju darem dla tych, którzy nie mogą wyjść z nałogu!!! Niech będzie to konkretny wyraz solidarności z osobami i rodzinami, które przeżywają dramat alkoholizmu, czy też narkomanii i innych uzależnień.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej