Służba Więzienna podejmuje działania w celu umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu osobom pozbawionym wolności, posiadającym czynne prawo wyborcze, przebywającym w dniu wyborów w jednostkach penitencjarnych.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Jesienią br. znowu pójdziemy do urn. Tym razem będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Wybierać będą także osadzeni w aresztach i zakładach karnych. W Grudziądzu są dwa takie miejsca: Zakład Karny Nr 2 i Nr 1.

Prawa wyborcze osadzonych

Osadzeni również mają prawa wyborcze. Spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach dla obwodów głosowania w jednostkach penitencjarnych jest sporządzany we właściwym urzędzie gminy na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Taki wykaz jest zobowiązany dostarczyć do urzędu gminy dyrektor zakładu.

Wybory w więzieniu

Służba Więzienna podejmuje działania w celu umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu osobom pozbawionym wolności, posiadającym czynne prawo wyborcze, przebywającym w dniu wyborów w jednostkach penitencjarnych.

W oparciu o art. 12 § 4 kodeksu rady gmin, w drodze uchwał, tworzą odrębne obwody głosowania zakładach karnych i aresztach śledczych, oddziałach zewnętrznych tych zakładów. Spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach penitencjarnych jest sporządzany we właściwym urzędzie gminy na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów (art. 29 § 1 kodeksu). Do właściwego urzędu gminy przedmiotowy wykaz wyborców zobowiązany jest doręczyć dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego.

W razie konieczności dopisania do spisu wyborców osób przybyłych do jednostki penitencjarnej po sporządzeniu wykazu wyborców (wykazu głównego), dyrektor jednostki zobowiązany jest doręczyć do właściwego urzędu gminy dodatkowy wykaz z danymi tych osób.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności skreślenia ze spisu wyborców osób, które opuściły jednostkę penitencjarną po sporządzeniu wykazu wyborców (wykazu głównego). Dyrektor jednostki, w której utworzono obwody głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub oddziale zewnętrznym, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położona jest jednostka penitencjarna lub oddział zewnętrzny.

Administracje jednostek penitencjarnych zobowiązane są do zapoznawania osadzonych z przepisami dotyczącymi wyborów w ramach programów własnych radiowęzła oraz pogadanek wychowawców. Osoby pozbawione wolności, przebywające w jednostkach penitencjarnych, z przebiegiem kampanii wyborczej zapoznawać się mogą wyłącznie za pośrednictwem audycji radiowęzła, radiowych i telewizyjnych oraz prasy. Inne formy agitacji wyborczej są zabronione.

Po powołaniu obwodowych komisji wyborczych, dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych, w porozumieniu z ich przewodniczącymi, zapewnią obsługę oraz organizacyjno - techniczne warunki głosowania i pracy komisji. W szczególności, podejmą działania zapewniające tajność i ciągłość głosowania oraz udział w nim osób niepełnosprawnych, a także umożliwią korzystanie przez osadzonych biorących udział w głosowaniu z dokumentów umożliwiających stwierdzenie ich tożsamości.

Standardów w miejscach pozbawienia wolności pilnuje z ramienia Służby Więziennej Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej