17 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ogólnopolska inicjatywa mająca na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. Z tej okazji, jak co roku w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie jednostki.

Mediacja jest ...

Dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Idea mediacji i sprawiedliwości naprawczej

Sprawiedliwość naprawcza, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oznacza wszelkie procedury, dzięki którym ofiara oraz sprawca mają możliwość (pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej na to zgody) czynnego udziału w rozwiązaniu kwestii będących wynikiem przestępstwa, przy pomocy bezstronnej strony trzeciej.

W zakładach karnych i aresztach śledczych odbywają karę osadzeni za wiele, często ciężkich przestępstw. Zadaniem personelu penitencjarnego i terapeutycznego jest ustawiczna praca nad niwelowaniem czynników, które doprowadziły skazanych na drogę przestępstwa. Resocjalizacja, to nic innego jak redukcja deficytów i problemów, które przyczyniły się do tego, że nasi osadzeni weszli na drogę przestępstwa. Podejmując wiele działań ukierunkowanych na przyszłość, nie zapominamy, iż jednym z determinantów powrotu do społeczeństwa jest zadośćuczynienie wyrządzonych krzywd. Sprawiedliwość naprawcza jest bowiem narzędziem pozwalającym na dokonanie refleksji i niwelowanie chęci odwetu. Choć wielu krzywd czas nie cofnie, stosując sprawiedliwość naprawczą czy mediację można doprowadzić do wzajemnie satysfakcjonujących rozstrzygnięć. Pamiętając o tym, ze każda kara ma swój koniec, a sprawca wróci kiedyś do społeczeństwa, ważne wydaje się, by opuszczając zakład karny, osadzony rozumiał naruszone przez siebie prawo, podjął pracę nad zmianą, ale również miał odwagę zrekompensować swoje przewinienia i wiedział jak się ich w przyszłości wystrzegać.

Tydzień mediacji w „dwójce”

Od początku trwania tygodnia mediacji tj. w okresie 14-18 października br. w grudziadzkiej jednostce penitencjarnej prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Z tematycznych gazetek ściennych oraz ulotek rozdawanych przez wychowawców, osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. Kolejnym etapem kampanii informacyjnej jest cykliczne emitowanie przez radiowęzeł audycji dotyczącej mediacji.

15 października br. w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbyła się Debata pod tytułem ,"Mediacja w postępowaniu cywilnym po wejściu w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw" z udziałem sędziów, adwokatów, radców prawnych i mediatorów.

Więcej o mediacji na stronie: http://www.mediacja.gov.pl/

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej