Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu odwiedzili studenci III roku Polityki Społecznej, Wyższej Szkoły Demokracji im. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.

Kolejna wizyta studyjna

Studenci pod opieką dr Alicji Kowalczyk mieli możliwość zwiedzenia pawilonów mieszkalnych zakładu, zostali zapoznani z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej w jednostce podstawowej. Dowiedzieli się o sposobach oddziaływań penitencjarnych oraz o codziennym funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej. Jednak nadrzędnym tematem hospitacji był temat marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wykluczenie społeczne

Jest konsekwencją odkrycia, że w nowoczesnych społeczeństwach, część osób jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Na wykluczenie społeczne najczęściej wpływa wiele czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego. Możemy do nich zaliczyć: ubóstwo, niesprawność, uzależnienie, długotrwałą chorobę lub niski poziom wykształcenia. Przyjmuje się, że istnieją grupy w większym stopniu narażone na marginalizację. Wśród tych grup wymienia się m.in. dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, ofiary patologii życia rodzinnego, w tym przemocy w rodzinie, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, chore, osoby opuszczające zakłady karne, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz osoby uzależnione i ich rodziny.

Stąd celem spotkania była próba wyjaśnienia zarówno społecznych uwarunkowań niedostosowania społecznego jak i zagadnień skuteczności procesów psychokorekcyjnych w zakładach karnych.

Wspólna korzyść

Mamy nadzieję, że nasze kolejne spotkanie pozwoliło na stworzenie sieci powiązań i możliwości współpracy między światem nauki i praktyki. Dodatkowo posłużyło poszerzeniu świadomości i lepszemu zrozumieniu związku pomiędzy wpływem wielu czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego, a przestępczością i readaptacją społeczną skazanych oraz uzyskaniu specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Dodatkowo spotkanie było kolejną sposobnością do zaprezentowania Zakładu Karnego jako atrakcyjnego pracodawcy. W naszym odczuciu takie wydarzenia są dobrą lekcją preorientacji zawodowej, dzięki której studenci będą w przyszłości mogli bardzo świadomie podjąć ewentualną decyzję o wstąpieniu w szeregi naszej formacji.

Podziękowania

Po wizycie otrzymaliśmy od studentów podziękowania za możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz wyrazy uznania dla Dyrekcji oraz wszystkich pracowników zakładu karnego za trud i zaangażowanie jakie wkładają w swoją misję.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej