Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego do dnia 16 sierpnia 2020 roku:

1. Udzielane będą osadzonym widzenia z ograniczeniami:

  • widzenia będą odbywały się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego,
  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,
  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa,
  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

2. Do dnia 16 sierpnia 2020 r. wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu,

3. Do dnia 16 sierpnia 2020 r. wstrzymuje się odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

6. Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej