W minionym tygodniu odbyła się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń przyznawanych krwiodawcom "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wśród zaproszonych gości był nasz funkcjonariusz st. kpr. Paweł Matuszewski.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

To polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki lub na wniosek organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Uroczyste wręczenie odznaczeń

Na uroczystość zostało zaproszonych około 100 zasłużonych dawców z powiatów: włocławskiego, bydgoskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego oraz radziejowskiego. Dekoracji zasłużonych krwiodawców, z upoważnienia Ministra Zdrowia, dokonał Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy - Pan Paweł Wojtylak. Podczas uroczystości Dyrektor RCKiK w imieniu własnym, pracowników RCKiK oraz pacjentów złożył wszystkim uhonorowanym dawcom krwi serdeczne podziękowania za ich życzliwość i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym oraz godną naśladowania postawę wobec drugiego człowieka i promowanie idei krwiodawstwa.

Służba Więzienna w akcji

Funkcjonariusze i pracownicy naszej formacji uczestniczą w regularnych zbiórkach krwi, akcjach charytatywnych, wielkich ogólnopolskich przedsięwzięciach oraz akcjach honorowego oddawania krwi. W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 roku powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład, zaś sami krwiodawcy stają się niejako ambasadorami zdrowia w lokalnych środowiskach zawodowych, szkolno - wychowawczych itp.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddają krew za prospołeczną postawę, krzewienie i rozwijanie idei honorowego krwiodawstwa.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej