W dniu 10 maja br. odbyło się ważne spotkanie, które zainaugurowało nowy etap współpracy między kadrą penitencjarną Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, a kuratorami sądowymi oraz przedstawicielami NGO prowadzącymi Wrocławskie Centrum Integracji.

     W ostatnim czasie, rola resocjalizacji w systemie penitencjarnym stała się przedmiotem zwiększonej uwagi. Dążenie do reintegracji skazanych w powrocie do społeczeństwa wymaga zintegrowanego podejścia, w którym kluczową rolę odgrywają nie tylko funkcjonariusze, ale także kuratorzy sądowi oraz organizacje pozarządowe (NGO).

    Spotkanie, które odbyło się w sali konferencyjnej zakładu karnego, było okazją do omówienia wspólnych działań mających na celu poprawę procesu resocjalizacji więźniów. Podczas sesji otwarcia Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu ppłk Krzysztof Anders oraz Wiceprezes SO Wrocław Andrzej Lewandowski - podkreślili znaczenie partnerskiej współpracy dla skutecznego wsparcia osób odbywających karę pozbawienia wolności. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Adam Kwieciński kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego UW,  Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego SO Wrocław SSO Krzysztof Nowicki, SSO Krzysztof Korzeniewski oraz SSO Edyta Sielicka, przedstawiciele Dolnoślaskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, kuratorzy zespołów kuratorskich SR Wrocław Krzyki, SR Wrocław Fabryczna funkcjonujących w regionie, przedstawiciele Służby Więziennej z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu oraz AŚ  we Wrocławiu oraz specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

            W trakcie spotkania przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Integracji zaprezentowali swoje projekty wspierające reintegrację społeczną byłych więźniów, skupiające się na szkoleniach, doradztwie zawodowym oraz wsparciu psychologicznym dla osadzonych, którzy opuszczają mury jednostek penitencjarnych. Przedstawiciele Kadry Penitencjarnej zaprezentowali swoje dotychczasowe działania w zakresie resocjalizacji, wskazując na programy edukacyjne, zawodowe oraz terapeutyczne, które są realizowane w zakładzie. Kuratorzy sądowi podzielili się swoim doświadczeniem w pracy z osobami skazanymi, podkreślając konieczność indywidualnego podejścia do każdego więźnia.

            Głównym tematem dyskusji był rozwój przedsięwzięć readaptacyjnych dla byłych osadzonych, oraz skutecznie wdrażane do nich po zakończeniu odbywania kary. Wspólnie ustalono kilka kierunków działań, w tym intensyfikację współpracy w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych, rozwój programów terapeutycznych oraz poprawę dostępu do wsparcia społecznego po opuszczeniu zakładu karnego.

            Wspólne zaangażowanie wszystkich stron w proces resocjalizacji jest kluczowe dla budowania społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości i równości szans. Spotkanie wrocławskiej Kadry Penitencjarnej z kuratorami sądowymi oraz przedstawicielami NGO to krok w dobrą stronę, który może przyczynić się do pozytywnych zmian w systemie penitencjarnym oraz życiu byłych więźniów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej