W dniach 7 i 8 listopada 2023r. studenci Kryminologii i Kryminalistyki na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z Wyższej szkoły Prawa pod opieką mgr Natalii Kurzawy, odbyli spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej w murach Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

 

Podczas wizyty studyjnej studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pełnienia służby w Służbie Więziennej oraz poznać ciekawe elementy funkcjonowania zakładu karnego. W trakcie zwiedzania zakładu karnego padło wiele pytań związanych z pełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy. Przedmiotowa wizyta udowodniła jak ważną i znaczącą rolę odgrywa Służba Więzienna w polskim systemie penitencjarnym.


Była to kolejna już wizyta studentów zainteresowanych nie tylko poznaniem specyfiki funkcjonowania jednostek penitencjarnych, ale także planujących związać się zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. To spotkanie z praktykami w warunkach izolacji penitencjarnej stanowiło możliwość uświadomienia studentom znaczenia procesów i mechanizmów, charakterystycznych dla osób pozbawionych wolności.

Studenci, jako potencjalni kandydaci do służby dodatkowo mogli się dowiedzieć, jak wygląda praca w Służbie Więziennej, a także poznać wymagania wobec kandydatów, jakie stawia Służba Więzienna. Funkcjonariusze naszej jednostki opowiedzieli o swojej pracy, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć na co dzień oraz przedstawili również wymogi rekrutacyjne. Studenci zostali zapoznani również o dodatkowych świadczenia pieniężnych, na jakie mogą liczyć funkcjonariusze oprócz uposażenia! Zostały omówione takie świadczenia jak:

 • zasiłek na zagospodarowanie
 • zwrot kosztów przejazdu
 • nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby
 • rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę
 • świadczenie motywacyjne
 • W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy.
 • W razie śmierci funkcjonariusza w związku ze służbą przysługuje pomoc finansowa na kształcenie dzieci.
 • Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz każdemu z członków jego rodziny przysługuje świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku, w wysokości 35% najniższego uposażenia zasadniczego w Służbie Więziennej, według stawek obowiązujących w dniu wypłaty świadczenia.


Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej