...czyli Projekt „Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kolejny już rok realizowany m.in. w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Ubiegłoroczna edycja kursów zawodowych zaowocowała zrealizowaniem 8 cykli szkoleniowych. Rok bieżący to plan przeprowadzenia 10 szkoleń w ramach Projektu. Aktualnie jednostka zrealizowała już 2 cykle, następne 2 obecnie są realizowane, a niebawem w czerwcu rusza 5 i 6 tura dla kolejnych grup osadzonych.

Zawody takie jak glazurnik, technolog robót wykończeniowych, spawacz, hydraulik, malarz, brukarz to specjalności cieszące się największym zainteresowaniem wśród skazanych, dają możliwość zdobycia konkretnego zawodu i co ważne osadzeni otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów jest niezbędnym elementem umożliwiającym ich powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu i Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej ,,Mazovia”, kolejny już rok realizuje cykl kursów zawodowych w ramach wyżej wspomnianego Programu.

Główny cel realizowanego projektu to wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia.

Projekt zakłada, że 56% absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne.

 

Tekst: por. Tomasz Florczyk

Zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej