Oferta nawiązania współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

W związku z realizacją rządowego programu „Praca dla więźniów”, Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu oferuje możliwość zagospodarowania powierzchni użytkowych znajdujących się na terenie jednostki z przeznaczeniem na cele produkcyjne.

I. Charakterystyka obiektów, które mogą służyć jako pomieszczenia produkcyjne

Dysponujemy pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 500 m2 i wysokości 3,5 m o kubaturze 1500 m3, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb kontrahenta. Usytuowane są na drugim piętrze z dostępem do windy towarowej.

II. Zalety z zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Przedsiębiorca rozpoczynając swoją działalność na terenie jednostki penitencjarnej zyskuje wymierne korzyści w postaci:

Bardzo prostego stosunku pracy:

- brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu skazanych (dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego);

- nie stosuje się okresów wypowiedzenia, w każdej chwili bez konsekwencji przedsiębiorca może zrezygnować ze świadczenia pracy przez skazanych;

- przepisy prawa pracy stosuje się w ograniczonym zakresie (jedynie dotyczące czasu pracy i przepisów BHP).

Braku dodatkowych obciążeń podwyższających koszty pracy:

- skazani zgłaszani są do ZUS z kodem ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);

- pracodawca odprowadza jedynie składki ZUS: emerytalne, rentowe i wypadkowe (obowiązujące w danym zakładzie pracy).

Płacy tylko za pracę:

- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Skróconego urlopu pracowników:

- skazanemu zatrudnionemu odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, przysługuje po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, urlop przez okres 14 (a nie 26) dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Możliwości starania się o zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie skazanych:

- z tytułu kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorca otrzymuje zwrot w wysokości 35% wynagrodzeń brutto (tzw. ryczałt).

Źródłem finansowania powyższego ryczałtu jest Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który utworzony został w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r., poz. 179), wchodząc w życie z dniem 8 marca 2011 r. Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1078) określił szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław

tel. 71 32 72 661, 71 32 72 662, 71 32 72 663, 71 32 72 629 lub 502 400 062

e-mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej