W ramach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, w Oleśnicy funkcjonuje jeden z większych oddziałów terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Polsce. W ramach oddziału prowadzony jest także program terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Załoga oddziału
Personel  oddziału terapeutycznego to zespól wysoce wykwalifikowanych specjalistów z dziedzin: resocjalizacji, psychologii, psychoterapii i terapii zajęciowej. Codzienna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej to szereg złożonych, dostosowanych do potrzeb wynikających z trudności poszczególnych skazanych, specyficznych oddziaływań resocjalizacyjnych z szczególnym naciskiem na oddziaływania terapeutyczne.

Początek pracy z osobą zaburzoną
Staranne rozpoznanie bieżącej sytuacji skazanego oraz prezentowanych przez więźnia trudności jest elementem bardzo istotnym, ponieważ do oddziału trafiają osoby ze złożonymi diagnozami m.in. z zaburzeniami osobowości, uzależnione, upośledzone, ofiary oraz sprawcy przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, skazani z zdiagnozowanymi zaburzeniami preferencji seksualnych, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami nastroju, w różnym stopniu zdemoralizowani. Już podczas pierwszej rozmowy skazany jest przyjmowany w obecności całego zespołu terapeutycznego, następnie przez kolejne 30 dni pobytu w oddziale za sprawą rozmów z wychowawcą, psychologiem, obserwacji funkcjonowania w warunkach izolacji penitencjarnej, jak również na podstawie analizy akt skazanego i związanej z tym wymiany informacji i spostrzeżeń na jego temat, tworzony jest Indywidualny program terapeutyczny. Stanowi on podstawę wdrażania wszelkich oddziaływań  wobec skazanego. To w nim określone są obszary deficytów osadzonego oraz planowane sposoby ich niwelowania.

Oddziaływania terapeutyczne i resocjalizacyjne
Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe dla różnych grup sprawców. Sprawcy przestępstw o charakterze seksualnym są kierowani do grup, w których prowadzona jest edukacja na temat seksualności człowieka, trening empatii, trening zastępowania agresji ,grupa terapeutyczna, trening radzenia sobie z nawrotami. Sprawcy ci objęci są również, równolegle do zajęć grupowych, terapią indywidualną.

Dla skazanych nadużywających substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych od alkoholu czy narkotyków jak również osób uzależnionych behawioralnie (hazard, seksoholizm, piromania itd.) tworzone są grupy terapeutyczne  z zakresu edukacji uzależnień, grupa zadaniowa dotycząca destrukcji alkoholowej czy narkotykowej, umożliwiamy również uczestniczenie w grupach wsparcia (m.in. grupa AA) realizowanych przez osoby z zewnątrz na podstawie porozumień o współpracy zawartych z dyrektorem zakładu karnego.

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest psychoedukacja z zakresu zdrowia psychicznego oraz profilaktyka autoagresji. Osoby będące w przeszłości ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej uczestniczą w treningu terapeutycznym dotyczącym przemocy. Do skazanych stosujących przemoc domową, kierowane są zajęcia prowadzone według modelu DULUTH.

Wspólny cel
Wysiłek całej grupy funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale terapeutycznym ma jeden cel: wyeliminowanie przyczyn wejścia skazanego w konflikt z prawem i korekta zachowań niepożądanych. Jest to zadanie szczególnie trudne, jeśli wziąć pod uwagę skalę zaburzeń, z jakimi się spotykają na codzień.


Tekst: mjr Agata Balcerczyk, mjr Małgorzata Prętkowska, por. Tomasz Wołkowski
Zdjęcia: archiwum OZ Oleśnica

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej