Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu podejmują szereg działań służących stałemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w jednostce.

Kontrola

Kontroli poddawane są wszystkie osoby wchodzące na teren jednostki, a także przyjmowane do zakładu listy i paczki. Do jej przeprowadzania funkcjonariusze wykorzystują nowoczesne rozwiązania techniczne – bramki do wykrywania metalu, urządzenia prześwietlające bagaże oraz ręczne wykrywacze metalu. Nieocenioną rolę pełni też Napi – pies przeszkolony do odnajdywania narkotyków.

W jednostce cyklicznie przeprowadzane są kompleksowe kontrole cel i pomieszczeń. Poza funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, uczestniczą w nich często Grupy Interwencyjne Służby Więziennej z ościennych województw. Dzięki zabiegom kierownictwa, w ubiegłym roku w działaniach tych wzięli również udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej, wykorzystujący psy specjalizujące się w wykrywaniu środków odurzających.

Współpraca z innymi służbami

Wrocławska Służba Więzienna ściśle współpracuje z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i innymi służbami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Organizowane kilka razy w roku wspólne ćwiczenia, owocują doskonaleniem i ulepszaniem obowiązujących procedur. Często to właśnie „zgranie” funkcjonariuszy różnych służb, decyduje o powodzeniu ich działań w sytuacji kryzysowej.

Sukcesy

Wszystkie powyższe działania, poza aspektem prewencyjnym i szkoleniowym, przynoszą także wymierne efekty. W ubiegłym roku funkcjonariusze działu ochrony udaremnili kilka prób przemytu niedozwolonych substancji na teren jednostki. Ich czujność doprowadziła także do zatrzymania przy wejściu do zakładu, osoby poszukiwanej przez Policję. Wszechstronne wyszkolenie oraz profesjonalizm naszych funkcjonariuszy, pozwala im właściwie reagować w sytuacjach, gdy zagrożone jest mienie, zdrowie lub życie ludzkie. W 2017 r. kilkukrotnie udzielali oni pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, a jeden z naszych kolegów doprowadził do ujęcia włamywacza.

Tekst: por. Tomasz Wołkowski
Zdjęcia: archiwum jednostki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej