W ramach realizowanych kursów zawodowych dla skazanych trwa szkolenie o profilu brukarz.

Kursy jako istotny element procesu resocjalizacji.

Służba Więzienna poprzez nauczanie oraz aktywizację zawodową skazanych realizuje jeden z podstawowych celów resocjalizacyjnych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu systematycznie organizowane są dla skazanych kursy lub szkolenia umożliwiające uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności i rozwój kompetencji, a także podniesienie kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia zasobów zawodowych przez skazanych oraz wpisuje się w prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osadzonych

​We wrocławskiej jednostce trwa kurs brukarza. Kurs przeprowadza Ośrodek Szkolenia w Koszalinie Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Aktywizacja zawodowa stanowi eliminację barier w dostępie osadzonych do zatrudnienia, podnoszeniem ich poziomu integracji społecznej, a także nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy po okresie zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności, a w szczególności teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do pracy. Wartością dodaną jest także fakt, że po ukończeniu kursu zawodowych osadzeni są kierowani do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, co dodatkowo wpływa na wykorzystywanie, rozwijanie zdobytych umiejętności oraz utrwalanie nawyku pracy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej