W roku 2021 na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, planujemy zrealizować 2  cykle szkoleniowo-aktywizacyjne dla osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Będą to:
1. Jeden z kursem opiekuna/asystenta osób starszych, przewlekle chorych i  niepełnosprawnych,
2. Jeden z kursem płytkarza-posadzkarza.
Organizatorem w/w cykli będzie Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, jako lider konsorcjum.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu : 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowała: Aniela Melson

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej