Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 16 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) nakaz zamknięcia cel mieszkalnych w oddziałach mieszkalnych zakładu karnego typu półotwartego w następującym zakresie:
- cele mieszkalne skazanych niezatrudnionych będą otwarte w porze dziennej pomiędzy godziną 6.15 a 14.00,
- cele mieszkalne skazanych zatrudnionych będą otwarte w porze dziennej pomiędzy godziną 14.00 a 20.00.
2) zakaz zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych, za wyjątkiem Magazynu Centralnego PPO, Pralni Centralnej oraz prac administracyjno - gospodarczych;
3) zakaz udzielania osadzonym widzeń;
4) zakaz odprawiania nabożeństw oraz spotkań religijnych o charakterze zbiorowym;

§ 2. Niniejsze zarządzenie wydaje się po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 16 października 2020 r., zgodnie z art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:
1) podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich;
2) zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich;
3) wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

§ 4. Kolejne ewentualne przedłużenie zakazów wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozmiar: 305.8 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej