Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się, co następuje:

1. Począwszy od dnia 30 maja 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r., na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, utrzymuje się wstrzymanie:
1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych, za wyjątkiem Magazynu Centralnego PPO, Pralni Centralnej oraz prac administracyjno - gospodarczych;
2) udzielania osadzonym widzeń.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej