Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 ze zm.), art. 247 § 1 i 2 Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.z 2020 r. poz. 491 późn. zm.); mając na uwadze konieczność kontynuowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) wśród funkcjonariuszy, pracowników oraz osób pozbawionych wolności odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu, zarządza się, co następuje:

§1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich utrzymuje się następujące zakazy, nakazy oraz ograniczenia:

 1. zakaz zatrudnienia osadzonych objętych izolacją, kwarantanną lub nadzorem sanitarnym jako izolacją prewencyjną;
 2. zakaz udzielania spacerów osadzonym objętych izolacją, kwarantanną lub nadzorem sanitarnym jako izolacją prewencyjną;
 3. nakaz odprawiania nabożeństw oraz spotkań religijnych o charakterze zbiorowym wyłącznie w obowiązującym rygorze sanitarnym;
 4. nakaz poruszania się przez osadzonych w maseczkach poza celą mieszkalną;
 5. nakaz całkowitego zamknięcia cel w oddziałach mieszkalnych zakładu karnego typu półotwartego w przypadku stwierdzonych przypadków izolacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnego;
 6. w sposobie udzielania osadzonym widzeń.

§2. Zakres ograniczeń w sposobie udzielania osadzonym widzeń w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich określa załącznik nr 1.

§3. Niniejsze zarządzenie wydaje się po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§4. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

 1. podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich
 2. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich
 3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego Nr 1  w Strzelcach Opolskich

§5. Kolejne ewentualne przedłużenie zakazów wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§6. Terminy zakończenia zakazów, nakazów i ograniczeń określonych na wstępie uzależnione są od skali zachorowań lub stopnia kontaktów z osobami zarażonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i rekomendacjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Strzelcach Opolskich:

 1. terminy zakończenia zakazu określonego w § 1 pkt 1 uzależniony będzie od stopnia izolacji osadzonego - 10 dni w przypadku objętych kwarantanną, 10 dni w przypadku izolacji lub nadzoru sanitarnego;
 2. zakaz z § 1 pkt 2 - 10 dni w przypadku osadzonych objętych izolacją lub nadzorem sanitarnym oraz w przypadkach skazanych w kwarantannie;
 3. nakaz z § 1 pkt 5 - na czas trwania izolacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnego.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Zarządzenie 55 Rozmiar: 933.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej