Zakład Karny Nr 1 w Łodzi wznawia realizację szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

837255dae7de4763b4924c0a91de4935964435cb.jpg

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi w dniu 11.08.2020 roku zostały wznowione szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W pierwszym kursie złożonym z dwóch modułów, osadzone kobiety będą uczyć się zawodu fryzjerki, a także wezmą udział w szkoleniach kompetencyjnych „Trening radzenia sobie ze stresem”, „Zarządzanie sobą w czasie” i Obsługi komputera z elementami aktywizacji zawodowej”.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Wsparciem w pierwszej kolejności są obejmowani skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy. Blisko połowa skazanych posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, co stawia tą grupę osób w złej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objęte też są osoby niepełnosprawne oraz osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, a nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach.

Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej