W ramach doskonalenia umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych Zakłady Karne systematycznie przeprowadzają ćwiczenia specjalistyczne. Doskonalą przy tym i sprawdzają system współdziałania z Policją, PSP oraz Grupą Interwencyjną SW w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce.

W dniu 22. i 24. października Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi na bazie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przeprowadził ćwiczenie specjalistyczne nt. „Organizacja akcji ratunkowej w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej w warunkach zagrożenia życia i zdrowia osób w niej przebywających w sytuacji wprowadzenia jednego z wyższych stanów gotowości obronnej państwa”.

W ramach I etapu ćwiczenia przeprowadzona została decyzyjna gra obronna po uruchomieniu stałego dyżuru w jednostce. Gra decyzyjna miała na celu ujednolicenie oraz wypracowanie sposobu realizacji wybranych zadań operacyjnych i obronnych. Zrealizowana została przez kadrę kierowniczą jednostki w ramach pracy sztabu, w oparciu o tło taktyczne i hipotetyczną sytuację wyjściową do ćwiczenia.

W ramach II etapu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 8 Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano 8 epizodów:

  1. Praktyczne wzmocnienie sposobu ochrony i prowadzenie szczególnej ochrony obiektu kategorii II Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi we współdziałaniu z Policją – (praktyczna realizacja zadań operacyjnych zgodnie z opracowanymi dokumentami i Planem szczególnej ochrony obiektu kategorii II Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi).

  2. Pożar w budynku biurowym. Zachowanie uczestników ćwiczenia podczas ewakuacji z zadymionych pomieszczeń biurowych. Gaszenie pożaru w rejonie budynku biurowego przez funkcjonariuszy jednostki środkami podręcznymi.

  3. Postępowanie służby dyżurnej w wypadku podłożenia podejrzanego (niebezpiecznego) ładunku w rejonie parkingu samochodowego. Praktyczne działanie funkcjonariuszy SW i funkcjonariuszy z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego KM Policji w Łodzi. Użycie psa tropiącego Policji w pościgu za sprawcami.

  4. Gaszenie pożaru w rejonie warsztatów środkami podręcznymi jednostki i przez JRG Nr 8 Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzenie działań ratowniczych: przeszukiwanie terenu i budynków warsztatowych, ewakuacja z zadymionych pomieszczeń oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu funkcjonariuszowi i jednemu osadzonemu oraz ich ewakuacja
    z zagrożonego rejonu.

  5. Prowadzenie negocjacji ze zbuntowanymi osadzonymi demonstrującymi nieposłuszeństwo, odmowa pracy na dachu warsztatu. Wyegzekwowanie posłuszeństwa przez funkcjonariuszy GISW wśród zbuntowanych osadzonych poprzez działania z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego. Użycie przez funkcjonariusza SW wody z prądownicy PSP do izolowania demonstrujących osadzonych. Transport osadzonych z dachu z wykorzystaniem kosza na podnośniku PSP.

  6. Prowadzenie negocjacji ze zbuntowanymi osadzonymi demonstrującymi nieposłuszeństwo, odmawiających wykonywania pracy, odmawiających opuszczenia warsztatu, zabarykadowanych w warsztacie. Wyłamanie zamków i zawiasów umożliwiających otwarcie drzwi do warsztatu przez GISW oraz wyegzekwowanie posłuszeństwa wśród zbuntowanych osadzonych poprzez działania z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego.

  7. Odmowa opuszczenia placu spacerowego przez osadzonego. Wyegzekwowanie posłuszeństwa przez funkcjonariuszy GISW wobec zbuntowanego osadzonego poprzez działania z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego.

  8. Odparcie ataku na konwój, użycie broni palnej. Ucieczka osadzonego z konwoju. Zatrzymanie napastników przez Policję i działania z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego. Pościg za osadzonym oraz użycie psa tropiącego Policji w pościgu za osadzonym.

W ćwiczeniu występowało narastanie zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej, które wymuszały konieczność zmian w kierowaniu oraz podejmowaniu nowych działań zmierzających do przywrócenia porządku w jednostce, uwzględniających nowe sytuacje.

Zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy SW oraz funkcjonariuszy Policji i PSP biorących udział w ćwiczeniach zostały wysoko ocenione przez Dyrektora Okręgowego służby Więziennej w Łodzi, Dyrektora jednostki, kierowniczą kadrę jednostki oraz obserwatorów i osoby odpowiedzialne za współpracę pomiędzy poszczególnymi formacjami biorącymi udział w ćwiczeniu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej