Umowa o zatrudnienie osadzonych kobiet w firmie AQ Wiring System przedłużona o kolejne 2 lata.

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Jakub Białkowski, przedłużył współpracę w ramach zatrudnienia osadzonych kobiet poza terenem jednostki.

AQ Wiring Systems STG Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą systemów okablowania w branżach: przemysłowej, rolniczej, leśnej, produkcji autobusów i innych pojazdów, a także w kolejnictwie.

Praca osadzonych polega na montażu wiązek kablowych lub produkcji półfabrykatów zgodnie z dokumentacją techniczną.


 

W związku z realizowanym programem Praca dla Więźniów” informujemy o przysługujących m. in. ulgach i korzyściach dla zatrudniającego:

  1. osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

  2. brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

  3. pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

  4. pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

  5. zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

  6. osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

  7. zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 42 675 04 67, 42 675 04 15 lub drogą elektroniczną na adres: zk_lodz_1@sw.gov.pl

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej