Odpowiednio sporządzona umowa, właściwie przygotowana kadra kontrahenta oraz dopracowane szczegóły współpracy skutkują podpisaniem umowy o zatrudnienia osób pozbawionych wolności u kontrahenta zewnętrznego – firmy AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Określone "w punkt" wymagania oraz zadania jakie zostały wpisane kontrahentowi dały podstawę do podjęcia współpracy, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących uregulowań prawnych.

 

W dniu 17 sierpnia 2021 roku Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi – ppłk Mariusz Kasierski podpisał umowę o zatrudnienie do 40 osadzonych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności na stanowisku pracownik produkcji – rezydent. Praca polegać będzie na montażu wiązek kablowych lub produkcji półfabrykatów. Uwzględniono korzyści dla Pracodawcy jakie wynikają z zatrudnienia osób pozbawionych wolności i wypracowano tzw. złoty środek”. Przeanalizowano obowiązki Służby Więziennej (ochrona społeczeństwa, resocjalizacja) z jednoczesnym uwzględnieniem humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności.

 

Możliwość podjęcia zatrudnienia to swego rodzaju dobrodziejstwo dla każdego człowieka odbywającego karę za murami i kratami zakładu karnego. Praca jest najważniejszym elementem złożonego procesu resocjalizacji. Kierowani są do niej przede wszystkim osadzeni zaangażowani w tenże proces i nie sprawiający problemów natury wychowawczej. Kolejnym czynnikiem wziętym pod uwagę przy doborze kandydatów do zatrudnienia to charakter czynu jakiego się dopuściliich stosunek do popełnionego przestępstwa. Jeżeli wszystkie elementy składowe złożą się w jedną całość, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż osadzeni dostaną szansę i podejmą pracę. Każda praca, nie ważne jaka, daje możliwość podtrzymania oraz zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotna i ważna jest w przypadku zatrudnionych odpłatnie, gdyż motywuje do wsparcia finansowego rodziny oraz pomaga w uregulowaniu posiadanych zobowiązań i zaległości finansowych. Przeważające grono skazanych, uświadamia sobie dopiero ten istotny aspekt, za murami zakładów karnych. Dochodzą do wniosku, iż możliwość podjęcia pracy jest dla nich priorytetem i wartością samą w sobie. Głównie z aspektu poczucia przydatności, oraz ww. chęci niesienia pomocy najbliższym, a także po to aby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. Dla wielu jest to także możliwość utrzymania się na rynku pracy po zakończeniu kary. W praktyce można doszukać się jednoznacznej konkluzji, iż zatrudniający więźniów, wielokrotnie podkreślają, iż cenią ich za zaangażowanie, fachowość i samodyscyplinę w trakcie realizacji powierzonych obowiązków pracowniczych.

 

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej