To już kolejny etap teoretyczno – praktycznych szkoleń zawodowych jaki funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali dla osób pozbawionych wolności. Tym razem szkolenie było skierowane do osadzonych kobiet. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kurs prowadzili pracownicy instytucji zewnętrznej.

    W kursie uczestniczyło 12 osadzonych kobiet. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny składał się z 2 szkoleń:

 

1. Szkolenie zawodowe pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”: część teoretyczna (32 godziny dydaktyczne) i praktyczna (40 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2. Szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych.

 

    Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia tj.:
1. Rola i zadania opiekuna osoby starszej.
2. Rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
3. Rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego rynku w pracy z osobą starszą.
4. Dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.
5. Udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
6. Proces starzenia się organizmu.
7. Pielęgnacja osoby w starszym wieku.
8. Problemy zdrowotne osób starszych.
9. Zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
10. Zasady żywienia, rodzaje diet.
11. Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego , pomiar parametrów.
12. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
13. Pierwsza pomoc w geriatrii.

    W czasie kursu można było nauczyć się m.in.: obsługi komputera z internetem, prowadzenia małej księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    W żmudnym i długofalowym procesie resocjalizacji funkcjonariusze Służby Więziennej stosują szeroki wachlarz oddziaływań, z których jednym z celów jest odwołanie się do świadomości osób pozbawionych wolności i wzbudzenie w nich woli współdziałania, a w konsekwencji zdobycie wykształcenia lub zawodu. Następnie w kolejności jest już tylko skierowanie do zatrudnienia i wyrobienie nawyku pracy. Umiejętności nabyte podczas kursów zwiększą możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a także po jej odbyciu.

Tekst: por. Paweł Strzelecki;
Zdjęcia: por. Piotr Sokołowski i por. Paweł Strzelecki.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej