O poszukiwaniu kontrahenta - dzierżawcy na okres minimum 5 lat, hali produkcyjnej planowanej do budowy na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 54, w ramach programu „Praca dla Więźniów”.

Głównym celem umowy dzierżawy jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności tak, aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki.

Planowana wielkość hali – ok. 1000m2.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania: 2021r.

Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej.

 

Program "Praca dla więźniów" jest projektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Tylko w ciągu 2 lat realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 57,2 %. Obecnie pracuje ponad 36,5 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec grudnia 2018 roku). Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych. Obowiązki swoje skazani wykonują prawidłowo, często z dużym zaangażowaniem. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2018 roku skazani przepracowali nieodpłatnie w skali kraju prawie 2 miliony roboczogodzin o wartości ponad 23 milionów złotych (dane po 11 miesiącach). Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników. Dzięki programowi w 2018 kwota potraceń, z wynagrodzeń osadzonych posiadających zobowiązania alimentacyjne, wyniosła prawie 13 milionów złotych (dane po 11 miesiącach). Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budowa hal produkcyjnych w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

 

Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

 

1. Wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności; jest to świadczenie przysługujące tym podmiotom obligatoryjnie i aktualnie korzysta z niego około 300 przedsiębiorców; od 1 czerwca br. – w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej – wysokość ryczałtu została podniesiona z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

2. Udzielanie podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności dotacji bądź pożyczek na realizację zadań w zakresie resocjalizacji skazanych poprzez pracę.

Świadczenia powyższe wypłacane są z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji Programu

 

Osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy), pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP), pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy, osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 42 675 04 41, 42 675 04 26 lub drogą elektroniczną na adres: zk_lodz_1@sw.gov.pl@sw.gov.pl

 

Podmioty zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54; 91-612 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres: zk_lodz_1@sw.gov.pl@sw.gov.pl w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Rozmiar: 36.5 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej