OGŁOSZENIE

 

o poszukiwaniu kontrahenta - dzierżawcy na okres minimum 5 lat, hali produkcyjnej planowanej do budowy na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 54, w ramach programu „Praca dla Więźniów”.

Głównym celem umowy dzierżawy jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności tak, aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki.

Planowana wielkość hali – ok. 1000-1500 m2.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania: 2022r.

Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej.

 

Program "Praca dla więźniów" jest projektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. W czasie realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył wartość 56%. W grupie skazanych zdolnych do pracy wskaźnik wynosi ponad 84%. Obecnie pracuje prawie 37 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec grudnia 2019 roku). Dochody Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych w 2019 roku wyniosły prawie 160 mln złoty. Powszechność zatrudnienia w grupie osadzonych z zobowiązaniami alimentacyjnymi wyniosła na koniec 2019 roku prawie 50%. Większa liczba pracujących skazanych to większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową obiektów produkcyjnych w których zatrudniani są kolejni osadzeni. Większa liczba pracujących skazanych to większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane również na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

 

Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

 

1. Wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności - jest to świadczenie przysługujące tym podmiotom obligatoryjnie a wysokość ryczałtu wynosi 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

2. Udzielanie podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności dotacji bądź pożyczek na realizację zadań w zakresie resocjalizacji skazanych poprzez pracę.

Świadczenia powyższe wypłacane są z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji Programu

 

Osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy), pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP), pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy, osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 42 675 04 41, 42 675 04 26 lub drogą elektroniczną na adres: zk_lodz_1@sw.gov.pl@sw.gov.pl

 

Zainteresowane podmioty, proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy wg załącznika nr 1 w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54; 91-612 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres: zk_lodz_1@sw.gov.pl@sw.gov.pl w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r.

 

kpt. Piotr Sokołowski

 

Rozmiar: 18.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej