Zakład Karny Nr 1 w Łodzi poszukuje kontrahenta dla którego wybuduje halę produkcyjną o powierzchni około 1000 m2.

Szacowany czas budowy określany jest do 1,5 roku. Hala wybudowana zostanie w oparciu o potrzeby kontrahenta z dostępem do płynnego i bezpośredniego dojazdu niekolidującego z porządkiem wewnętrznym obowiązującym na terenie jednostki penitencjarnej. Warunkiem jest podpisanie umowy przedwstępnej, w późniejszym okresie umowy najmu oraz umowy o zatrudnieniu skazanych.

Po wybudowaniu zapewniamy pracowników w postaci osób skazanych. Zakład Karny posiada możliwość skierowania do pracy skazane kobiety jak i skazanych mężczyzn. Głównym celem zatrudnienia osadzonych jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności tak, aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła zatrudniającemu efektywnie ekonomiczne wyniki.

Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest odpłatne zatrudnienie (również istnieje możliwość pracy w systemie zmianowym) osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej.

W związku z realizowanym programem „Praca dla Więźniów” informujemy o przysługujących m. in. ulgach i korzyściach dla zatrudniającego:

  1. osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

  2. brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

  3. pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

  4. pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

  5. zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

  6. osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

  7. zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 42 675 04 67, 42 675 04 15 lub drogą elektroniczną na adres: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej