„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa"

Posiadanie właściwie ukształtowanych umiejętności społecznych jest niezbędnym warunkiem do tworzenia i utrzymywania satysfakcjonujących, bliskich relacji interpersonalnych. Trening umiejętności społecznych i poznawczych w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia trwałości relacji oraz związków międzyludzkich, nie tylko w środowisku rodzinnym, ale również z osobami zupełnie obcymi. Dostarczenie wiedzy na temat zachowań agresywnych, nauka prospołeczny postaw oraz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, pomaga eliminować zachowania i postawy agresywne oraz wpływa na zwiększenie samokontroli u osadzonych. Realizowanie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub używania narkotyków, uczy nowego, bardziej adekwatnego stylu komunikacji społecznej sprzyjającej poprawie przystosowania społecznego, co ma swoje odzwierciedlenie w sposobie wyrażania uczuć i umiejętności proszenia o pomoc. Istotne znaczenie w kształtowaniu właściwych postaw u osób pozbawionych wolności ma również położenie nacisku na aktywizację zawodową, rozumianą nie tylko jako zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy, ale również jako poznanie zasad autoprezentacji oraz komunikowania się z innymi ludźmi w celu umocnienia poczucia własnej wartości. Podkreślić należy, iż ważną częścią programów resocjalizacyjnych jest praca nad samooceną, odbudowywanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie odpowiedzialności za swoje przeszłe i przyszłe zachowanie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych, w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi w 2017 roku realizowano 25 programów resocjalizacji dostosowanych do potrzeb i deficytów posiadanych przez osadzonych.

Finansowanie takich programów realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Są to środki uzyskiwane przede wszystkim z potrąceń (w wysokości 7%) od wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych. Oznacza to, że finansują je sami skazani z pieniędzy, które wypracowali.

Realizowano programy z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji takie jak m. in. ART i Duluth. Przeprowadzono cykle zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

Na szczególne wyróżnienie zasługują programy „Patriota” i „Zawsze razem”. Pierwszy z tych programów opracowany został z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych a poruszał w swej treści wartości patriotyczne. Przeprowadzanie wykładów przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej przypomniało osadzonym o przywiązaniu do swej Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej oraz szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Wychowanie patriotyczne powiązane zostałoz treściami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości. Program „Zawsze razem” obejmował w swym zakresie integrację rodzin. Nadrzędnym celem realizowanego programu było wzbudzenie woli i zaangażowanie osadzonych w proces wychowawczy swoich dzieci, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów i jednocześnie stanowi istotny czynnik w społecznej adaptacji skazanych przez podtrzymanie lub umocnienie więzi rodzinnych.

Oddziaływaniami penitencjarnymi w zakresie realizacji programów resocjalizacji objętych w 2017 roku, zostało 173 skazanych mężczyzn i 187 skazanych kobiet. Nakłady finansowe związane z tymi działaniami wyniosły niespełna 59 tys. zł.

ppor. Piotr Grzybowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej