Ponad 250 miejsc dla osadzonych i kilkadziesiąt etatów dla kadry jednostki – to tylko niektóre z faktów opisujących nowy pawilon penitencjarny powstający w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi.

Na decyzję o miejscu inwestycji miało wpływ m.in. położenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi. Jednostka zlokalizowana jest na obrzeżach Łodzi w centrum Polski, w bezpośredniej bliskości głównych dróg dojazdowych. Nowy budynek to w pełni funkcjonalny pawilon więzienny pod względem zastosowanych zabezpieczeń dostosowany do pełnienia roli oddziału aresztu lub zakładu karnego typu zamkniętego. Oprócz miejsc zakwaterowania dla osadzonych na każdej kondygnacji zlokalizowano dyżurki oddziałowych, świetlice, zespół pomieszczeń umywalni, miejsca pracy dla wychowawców i psychologów, pokoje przesłuchań, ambulatoria, itp. Zadbano również o zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy. Termin zasiedlenia osadzonych w nowym pawilonie przewidziany jest na I kwartał 2022 roku. Do tego czasu przygotowane zostaną również formalne przepisy umożliwiające funkcjonowanie jednostki w zmienionych warunkach.

W związku z rozbudową Zakład Karny Nr 1 w Łodzi poszukuje:

1. Dział ewidencji   

 - Mł. referent - 1-3 f.

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Preferowane wykształcenie administracyjne i z zakresu prawa, mile widziane doświadczenie w pracy w podmiotach wymiaru sprawiedliwości np. w sądownictwie, znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office

 

2. Dział finansowy

- Mł. referent - 1-3 f.

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i wyższe zawodowe ekonomiczne, mile widziana praktyka w księgowości, znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office

 

3. Dział kadrowo-organizacyjny

- Referent / sekretarka - 1 c. / pełen etat/

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. i ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Preferowane wykształcenie administracyjne, mile widziane doświadczenie w pracy w sekretariacie, znajomość obsługi komputera, , pakietu MS Office, systemu elektronicznego obiegu dokumentów

 

4. Dział kwatermistrzowski

- Kierowca - 1 f.

- Mł. referent / magazynier depozytowy, służba eksploatacyjna - 1-3 f.

- Mł. referent - mł. instruktor / informatyk, łączność i zabezpieczenia elektroniczne - 1-2 f.

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Mile widziane prawo jazdy kat. C kat. D, uprawnienia do przewozu osób i mienia

Preferowane wykształcenie techniczne. Mile widziana znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, innego oprogramowania biurowego.

Preferowane wykształcenie z zakresu informatyki, teleinformatyki, elektroniki, mechatroniki. Znajomość zasad działania sieci LAN i WAN, systemów MS Windows, Linux, zarządzanie domeną Active Directory, znajomość środowiska wirtualnego Hyper-V, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Mile widziane doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, systemów CCTV, kontroli dostępu i systemu wizualizacji

 

5. Dział ochrony

- Strażnik - 20-60 f.

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Mile widziana znajomość sportów walki, wysoka sprawność fizyczna.

 

6. Dział penitencjarny

- Mł. psycholog - 1 f.

- Mł. wychowawca -  1 -9 f.

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Mile widziane uprawnienia instruktora sportu, znajomość języka migowego.

 

7. Ambulatorium z Izbą Chorych

- Mł. pielęgniarka / pielęgniarz/ Mł. ratownik - 1-2 f.

- Mł. asystent / lekarz POZ/ - 0,8 etatu c.

- Mł. asystent / stomatolog/ - 0,25 etatu

- Asystentka stomatologiczna - 0,5 etatu

- Sekretarka medyczna - 0,5 etatu

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Mile widziane posiadanie kursów z zakresu szczepień ochronnych i wykonywania oraz interpretacji zapisu EKG

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. , rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 

OFERUJEMY:

 

- STABILIZACJĘ

Stała forma zatrudnienia

Zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby

Nagroda roczna tzw. „trzynastka”,

Równoważnik pieniężny za umundurowanie „tzw. „mundurówka”

Zasiłek na zagospodarowanie

Nagrody uznaniowe i jubileuszowe

Szczególny system emerytalny określony w ustawie o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Od 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku, dodatkowy urlop wypoczynkowy wynikający zez stażu pracy

 

-ROZWÓJ ZAWODOWY

Jasno określony system awansowania na stanowisku i stopniu

System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia, w tym studiów wyższych

Dla osób uczących się możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego, za zgodą kierownika jednostki.

 

- ATRAKCYJNY PAKIET SOCJALNY

Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby

Coroczne dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków rodziny

Coroczny równoważnik za przejazd dla funkcjonariusza i członków rodziny

Równoważnik za brak mieszkania

Pomoc finansowa na zakup mieszkania lub budowę domu

Możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych

Specjalistyczny system ochrony zdrowia, związany ze zdarzeniami w trakcie pełnienia służby.

 

Wymagania ogólne stawiane kandydatom

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kandydaci do służby muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej