Kolejna odsłona programu „Praca dla więźniów”, w związku z podpisanym przez Służbę Więzienną i Lasami Państwowymi porozumieniem o zatrudnienie osadzonych.

W dniu 14.10.2021 roku Pani Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi na przestrzeni kilku miesięcy podpisała już trzecią umowę o zatrudnienie skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta. Mając na uwadze m. in. Porozumienie zawarte w dniu 15.09.2021 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Centralnym Zarządem Służby Więziennej, którego reprezentuje gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Dyrekcją Genaralną Lasów Państwowych, Administracja Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi poczyniła kroki zmierzające do nawiązania współpracy z Nadleśnictwem Brzeziny, z siedzibą w Kaletniku. Szereg rozmów, spotkań zarówno w siedzibie Nadleśnictwa jak i na terenie jednostki dały efekt taki, że Kontrahent ostatecznie zdecydował się o nawiązaniu współpracy w zakresie zatrudniania osadzonych. W zakres prac objętych obecną umową będzie wchodzić praca na terenie Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku, prace porządkowe na terenie obiektu. Ponadto przedstawiciel Nadleśnictwa Brzeziny zadeklarował możliwość zwiększenie zatrudnienia osadzonych w okresie wiosennym z uwagi na większy zakres prac w terenie.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Praca skazanych ma za zadanie wykształcić poczucie odpowiedzialności oraz właściwe wywiązywanie się z nakładanych obowiązków co niewątpliwie będzie sprzyjało w procesie resocjalizacji i pomoże w osiągnięciu celu wykonywania kary pozbawienia wolności.

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej