Wymagane dokumenty można składać do dnia 05.04.2023 roku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził postępowanie kwalifikacyjne nr 7/2023 do służby w Służbie Więziennej.

 

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi trwa nabór na stanowiska:

 

1. strażnik działu ochrony

 

2. młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz, młodszy ratownik medyczny

 

Planowane terminy przyjęcia do służby: od maja 2023 r.

 

Oferty pracy ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego dostępne są TUTAJ .

 

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

 

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

 

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej