Zakład Karny Nr 1 w Łodzi realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

837255dae7de4763b4924c0a91de4935964435cb.jpg

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez i osadzonych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany.

W 2021 r. szkolenia w ramach programu w ZK Nr 1 w Łodzi ruszyły w III kwartale W jednostce przeprowadzono 2 kursy, które ukończyło 11 osadzonych mężczyzn i 12 skazanych kobiet. Osadzeni szkolili się w zawodach: brukarz oraz krawcowa. Każde szkolenie obejmowało kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzięki udziałowi w projekcie osadzeni nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

To ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało. Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej