Dyrektorzy grudziądzkiej Służby Więziennej spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu celem omówienia działań mających na celu prewencję przestępczości.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań służb mundurowych. Zadanie to  realizują różne instytucje w zakresie swoich kompetencji, na podstawie właściwych regulacji prawnych. Skuteczność podejmowanych działań niejednokrotnie zależy od współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, w związku z czym z inicjatywy mjr. Krystiana Wasińskiego – Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, odbyło się spotkanie przedstawicieli grudziądzkiej Służby Więziennej oraz Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Współpraca służb

Aby w maksymalnym stopniu chronić interesy państwa i obywateli zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagają złożonych nakładów i stosowania coraz nowocześniejszych środków przeciwdziałania powstającym zagrożeniom. Ważne jest w tym obszarze holistyczne podejście do problemu, co rodzi potrzebę współdziałania i łączenia sił odpowiedzialnych podmiotów. Ma to na celu połączenie potencjału oraz różnych kompetencji i możliwości osób oraz środków działania im dostępnych.

Spotkanie przedstawicieli służb

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy obu grudziądzkich jedostek penitencajrnych oraz kierownicy działu chrony. Komendę Miejską Policji w Grudziądzu reprezentował jej Komendant -  insp. Marcin Zaleśkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Prewencji. Tematem wiodącym było ustalenie strategii wymiany informacji pozwalającej na inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Omówiono także współdziałanie w sytuacjach kryzysowych i ustalono konieczne do spełnienia warunki mające na celu prowadzenie podejmowanych działań w sposób celowy i zorganizowany.

 

Tekst/ zdjęcie: por. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej