Programy resocjalizacji w zakresie odbudowywania, podtrzymywania i wzmacniania więzi z rodziną są istotnym ogniwem procesu inkluzji społecznej skazanych. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zakończył się "Warsztat skutecznego ojca".

Fundamentalnym celem kary pozbawienia wolności poza ochroną społeczeństwa przed skazanym naruszającym prawo jest poprawa skazanego i zapobieganie popełnianiu przez niego kolejnych przestępstw. W tym kontekście niezwykle istotne są działania w zakresie readaptacji społecznej osób skazanych. Są one skuteczniejsze przy wsparciu rodziny. Dlatego też skazani uczestniczą w oddziaływaniach z zakresu integracji rodzin.

Warsztat skutecznego ojca

Program resocjalizacji pt. "Warsztat skutecznego ojca" organizowany w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu trwał kilka tygodni. Skazani początkowo uczestniczyli w zajęciach teoretycznych mających na celu zwrócenie ich uwagi na korzyści wynikające z pełnienia pozytywnych ról społecznych, w tym bycia dobrymi ojcami. Podczas warsztatów mieli możliwość odbudowania systemu wartości i uświadomienia sobie odpowiedzialności za rodzinę oraz obowiązków jakie towarzyszą jej prawidłowemu funkcjonowaniu. Ważnym elementem zajęć było także dostarczenie osadzonym wiedzy na temat zasad poprawnej komunikacji w relacji rodzic-dziecko, mama-tata oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Na zakończenie programu zostało zorganizowane spotkanie rodzinne dla osadzonych i ich bliskich. W spotkaniu uczestniczyło pięciu skazanych wraz z partnerkami i dziećmi. Było ono wypełnione animacjami i zabawami, w które głównie zaangażowani byli ojcowie. Dzięki wspólnej aktywności rodziny miały możliwość integracji, która w przyszłości może być dla osadzonych motywacją do zmiany.

 

Tekst: kpt. Justyna Kirszkowska  kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: kpt. Justyna Kirszkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej