Studenci psychologii Uniwersytetu Gdańskiego poznali tajniki pracy w izolacji penitencjarnej. Spotkanie żaków z penitencjarzystami odbyło się tuż przed terminem obron prac magisterskich i poza przekazaniem wiedzy miało także za zadanie pozyskać nowych funkcjonariuszy.

Psychologia penitencjarna

 

Psychologia penitencjarna to dziedzina nauki wyjaśniająca wpływ jaki wywiera izolacja więzienna na psychikę osadzonego i uczy jak pokierować tym wpływem, aby był on pozytywny i przyczyniał się do zmian w zachowaniu izolowanego. Udziela ona odpowiedzi na pytanie - co myśli i czuje człowiek przebywający w izolacji więziennej oraz dlaczego zachowuje się w określony sposób. Analizuje także uwarunkowania przestępcze i planuje środki oddziaływań mające na celu ich zmianę. Bada skuteczność tych środków oraz ich wpływ na osoby poddawane resocjalizacji. W obszarze jej zainteresowania jest także rozwój i przemiana postaw osób izolowanych wobec siebie i innych.

 

Psychologia penitencjarna opiera się przede wszystkim na podstawach wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej i klinicznej oraz korzysta z dorobku naukowego kryminologii, socjologii i pedagogiki.

 

Czym zajmuje się psycholog w więzieniu?

 

Praca psychologa w dziale penitencjarnym to liczne indywidualne konsultacje osadzonych, kontrola ich stanu psychicznego i wpieranie w sytuacjach tego wymagających. To również szeroko pojęta psychoedukacja, realizacja oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz korekcja deficytów. Psycholodzy penitencjarni poza indywidualną pracą z osadzonymi prowadzą zajęcia grupowe, programy readaptacji społecznej podczas, których motywują do zmiany, rozwijają umiejętności społeczne oraz poznawcze skazanych. Sprawują także opiekę nad specyficznymi grupami osób np. będącymi w trakcie substytucyjnej terapii metadonowej, co obliguje psychologa do posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu uzależnień, czy kobietami ciężarnymi, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu psychologii prenatalnej.

 

W oddziałach terapeutycznych dla osób uzależnionych psycholog jest także terapeutą uzależnień. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Uczy swoich pacjentów nowych, korzystnych dla zdrowia zachowań oraz postaw. Realizuje psychoedukację oraz treningi umiejętności społecznych.

 

Psycholodzy w oddziałach dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo ściśle współpracują z lekarzem psychiatrą i posiadają wiedzę kliniczną dotyczącą zdrowia psychicznego, jego normy i patologii. Ta praca wymaga dużych pokładów cierpliwości i mocno indywidualnych oddziaływań względem każdego podopiecznego, gdyż podłoże problemów skazanych w tym miejscu zazwyczaj ma głębokie korzenie, nierzadko sięgające dzieciństwa osadzonych.

 

Praca psychologa w Domu dla Matki i Dziecka angażuje całe spectrum wiedzy o człowieku. Wymaga umiejętności diagnostycznych dzieci i dorosłych. Polega na organizacji zajęć grupowych nie tylko dla skazanych, ale także ich dzieci. Poza redukcją deficytów matek psycholog rozwija także ich kompetencje rodzicielskie.

 

Psycholodzy w Ośrodkach Diagnostycznych nieustannie poddają analizie linię życia i psychikę osadzonych będących w wyjątkowych sytuacjach izolacji. Ich działalność opiera się na diagnozie i tworzeniu zaleceń sprzyjających procesowi resocjalizacji poszczególnych jednostek.

 

Niezależnie od miejsca pełnienia służby psycholodzy korzystają z narzędzi diagnostycznych umożliwiających im wnikliwe poznawanie człowieka. Na terenie jednostek penitencjarnych mają dostęp do testów osobowości, inteligencji, temperamentu oraz narzędzi badających  specyficzne wymiary funkcjonowania człowieka np. zachowań adaptacyjnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, depresji itp.

 

Korzyści z pracy w Służbie Więziennej

 

Psycholodzy Służby Więziennej to osoby, które posiadają szeroką wiedzę o człowieku. Praca w jednostce penitencjarnej to możliwość spotkania szeregu różnorodnych przypadków. To miejsce, które psychologa bardzo szybko uczy praktyki i nie daje przestrzeni na teoretyczne podejście do problemów. W toku służby psycholodzy mają możliwość uczestnictwa w szeregu szkoleń dzięki, którym wzbogacają swoją wiedzę uzyskując kolejne umiejętności praktyczne przydatne w pracy z człowiekiem inkarcerowanym.

 

Informacje o etatach dla psychologów Służby Więziennej znajdują się na stronach Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w zakładce praca.

 

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej