Na terenie grudziądzkiej jednostki po raz kolejny odbył się kurs zawodowy, pracownik budowlany - malarz.

Wyposażyć w umiejętności

Proces resocjalizacji i readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności ukierunkowany jest na niwelowanie deficytów, które doprowadziły do popełnienia przestępstwa. Znaczną część osadzonych charakteryzuje niski stopień wykształcenia, stąd wniosek, aby wyposażyć skazanych w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na podjęcie zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu warunków izolacji. Praca pozwala skazanym nie tylko zdobyć środki finansowe na spłatę zobowiązań, lecz także kształtuje szereg postaw prospołecznych, które przynoszą korzyść danej jednostce, ale przed wszystkim społeczeństwu. To z kolei wpisuje się w podstawowy cel kary pozbawienia wolności.

Fundusz Sprawiedliwości

W ostatnim okresie grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności uczestniczyła w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe, pracownik budowlany - malarz. Kurs został zorganizowany i sfinansowany w ramach Funduszu Sprawiedliwości na podstawie § 39 .1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środek ten jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kurs podzielony był na część teoretyczną i praktyczną. Osadzeni zdobyli także wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zawodzie oraz stanowisku, podstawowych obowiązków pracownika, pracy urządzeń oraz materiałów chemicznych wykorzystywanych w pracy oraz organizacji stanowiska pracy.

Perspektywa pracy

Głównym celem kierowania osadzonych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe jest wzmocnienie  pozycji na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego, a także perspektywa podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania kary. Dzięki wyposażeniu skazanych w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe mają oni również szanse realizować ministerialny program „Praca dla Więźniów”, który realizowany jest od 2016 roku i polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. To z kolei wpisuje się w kształtowanie społecznie pożądanych postaw, a tym samym przeciwdziała przyczynom przestępczości.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej