Ppłk Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu podpisał kolejną umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Zatrudnienie na terenie i poza terenem zakładu karnego

Dziś została podpisana umowa, dzięki której rozszerzono zatrudnienie w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej. Nowy kontrahent - firma "Krasgum" - sworzył możliwość zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zarówno na terenie (w hali produkcyjnej), jak i poza terenem zakładu karnego. Skazani będą zatrudnieni przy produkcji gumowych i slikonowych uszczelek. 

Praca jako środek resocjalizacji

Zatrudnienie osadzonych odgrywa znaczącą rolę w przebiegu procesu resocjalizacji. Umożliwia kształtowanie pozytywnych, pożądanych społecznie postaw i zachowań skazanych, co stanowi fundament ich prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni społecznej po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Istotny jest także aspekt finansowy. Więźniowie pracujący odpłatnie przestają być obciążeniem dla swoich bliskich i sami zarabiają na własne utrzymanie. Ponadto potrącane z ich zarobków środki finansowe zasilają Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, z którego budowane są hale produkcyjne przy jednostkach penitencjarnych, co tym samym daje szansę na zatrudnianie kolejnych osadzonych mających zobowiązania finansowe, takie jak np. alimenty, grzywny czy zadośćuczynienia. Znaczny rozwój zatrudnienia umozliwia progam "Praca dla więźniów", w ramach którego powstają nowe miejsca pracy dla osadzonych.

 

Zdjęcie: ppor. Marcin Wojciechowski

Tekst: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej