W pracy ze sprawcami przestępstw niezwykle istotnym jest zwracanie ich uwagi na sytuację ofiar, gdyż osoby skrzywdzone bardzo często czują się rozgoryczone, są przepełnione urazami, negatywnymi uczuciami i frustracją. Z biegiem czasu odczuwane przez nich emocje bledną, ale mimo tego niewybaczona krzywda może działać destruktywnie na jednostkę. Aby ofiary przestępstw nie trwały w tym stanie Służba Więzienna w oddziaływaniach resocjalizacyjnych koncentruje się na ich sytuacji i podejmuje działania mające na celu dbanie o komfort ofiar przestępstw.

Dzień Ofiar Przestępstw

Dzień Ofiar Przestępstw to polskie święto obchodzone 22 lutego na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku. Zostało ustanowione celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

Sprawiedliwość naprawcza

Aby uwzględnić potrzeby ofiar przestępstwa w realizacji kary pozbawienia wolności uwzględnia się tzw. sprawiedliwość naprawczą. Umożliwia ona dialog ofiary i sprawcy przestępstwa, który ma na celu w drodze mediacji wypracowanie porozumienia dzięki, któremu sprawca będzie znał warunki zadośćuczynienia, a ofiara będzie miała poczucie zrozumienia. Jest to przestrzeń, aby strony mogły wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić  skutkom i następstwom przestępstwa. Efektami mediacji są ugody, w ramach których strony ustalają warunki naprawienia powstałych szkód.

Naprawiania szkód

Osadzeni w trakcie procesu resocjalizacji są zobowiązani do naprawy szkód na rzecz pokrzywdzonych. Ważnym elementem oddziaływań wychowawczych jest bieżące motywowanie skazanych do tych działań i rozliczanie z wykonywania kolejnych etapów zadośćuczynienia. Aby skazani mogli spłacać finansowe zobowiązania umożliwia się im podjęcie pracy, co w konsekwencji  przynosi wymierne korzyści ofiarom przestępstw. Ponadto z każdego wynagrodzenia za pracę osadzonych dokonuje się  potrąceń, które są przekazywane do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Art. 168 a kkw

Gdy sprawca przestępstwa odbywa karę pozbawienia wolności ofiara zwykle jest spokojna. Zdarzają się jednak czasem sytuacje, kiedy miewa obawy jak zachowa się względem niej sprawca w momencie, gdy opuści jednostkę penitencjarną. Dzięki uregulowaniom prawnym ofiara nie pozostaje w stanie niewiedzy, ponieważ zgodnie z art. 168 a kkw na wniosek pokrzywdzonego, dyrektor zakładu karnego zawiadamia go o każdorazowym opuszczeniu jednostki penitencjarnej przez sprawcę przestępstwa. Daje to ofiarom większe poczucie bezpieczeństwa i umożliwia przygotowanie do ewentualnego spotkania ze sprawcą przestępstwa.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej