Nauczanie to ważny element procesu resocjalizacji, gdyż poziom wykształcenia jest bezpośrednio skorelowany z przestępczością.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu funkcjonuje jedyna przywięzienna szkoła dla osadzonych kobiet. Ta placówka dydaktyczna działa w oparciu o takie same regulacje jak inne szkoły publiczne w Polsce. Realizuje naukę na wszystkich poziomach nauczania poza szkolnictwem wyższym. W szkole, skazane nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne dla zawodów: krawiec, projektant odzieży, kucharz i cukiernik. 

Edukacja w trakcie izolacji 

Edukacja w trakcie izolacji penitencjarnej pozwala  skazanym przede wszystkim uzupełnić istotne braki w wiedzy spowodowane wieloletnimi zaniedbaniami, jak również umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych, co bezpośrednio zwiększa szanse osadzonych na znalezienie pracy po wyjściu z zakładu. Ponadto edukacja podczas izolacji penitencjarnej spełnia jeszcze inne cele jakimi są m.in. motywacja do pracy nad sobą i własnym samorozwojem. Uczy także pracy w grupie, samodyscypliny i poszerza horyzonty poznawcze. 

Uczennice

W bieżącym roku szkolnym, w Liceum Ogólnokształcącym uczą się 34 osadzone. 83 uczennice realizują naukę w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Łącznie to 117 uczennic.

Nauczyciele 
 
Aktualnie w CKU przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu zatrudnionych jest 20 nauczycieli. Są to osoby, które pracują także w szkołach publicznych, co jest gwarantem przekazywania przez nich wiedzy bieżącej i aktualnej, takiej samem jak w szkołach poza murami więzienia. W swojej pracy nie koncentrują się tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na kształtowaniu  prawidłowych postaw społecznych. Ważnym elementem pracy jest także nauka i trenowanie logicznego myślenia podopiecznych, co w przyszłości powinno zaowocować umiejętnością przewidywania konsekwencji podejmowanych działań. 

 

Tekst/ zdjęcie: por. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej