Współpraca Zakładu Karnego w Herbach z gminą, na terenie której znajduje się siedziba jednostki od wielu lat przynosi wymierne korzyści.

W dniu dzisiejszym podpisana została przez Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach mjr. Mirosława Pawlaka z Wójtem Gminy Herby Iwoną Burek umowa ramową o nieodpłatnym zatrudnieniu osadzonych przy zapobieganiu i usuwaniu skutków występowania sytuacji kryzysowych.

Resocjalizacja jest złożonym procesem mającym na celu zmiany w obszarze zachowań człowieka. Podstawową działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jest taki dobór form oddziaływania do każdego z osadzonych, aby wzbudzić w skazanym wolę współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dążenie do wyeliminowania aspołecznych postaw w opisanym procesie odbywa się poprzez różnorodne działania. Znaczące miejsce ma pokazanie skazanym ile pozytywnych emocji przynosi niesienie pomocy innym, dlatego też administracja jednostki poprzez współpracę z Urzędami Gmin, Domami Pomocy Społecznej i instytucjami działającymi charytatywnie, zapewnia więźniom możliwość wykonywania zadań na rzecz innych. Inicjatywy te przynoszą wymierne korzyści dla każdej ze stron i prowadzą do powrotu osadzonych do społeczeństwa, w którym po opuszczeniu murów więzienia będą musieli się odnaleźć.
      „Tajemnica szczęścia kryje się w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie." ( J. Normand).  

 

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Izabela Kapkowska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej